Chào mừng quý bạn đọc đến với Trang thông tin điện tử thị xã Mường Lay
  • Chỉ thị về tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
  • Thời gian đăng: 24/01/2021 12:58:52 PM
  • Ngày 20-01-2021, UBND thị xã Mường Lay ban hành Chỉ thị về việc tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.
  • Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 sẽ được tiến hành vào Chủ nhật, ngày 23/5/2021 theo Nghị quyết số 133/2020/QH14 ngày 17/11/2020 của Quốc hộiĐể cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 được tổ chức bảo đảm dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm và thực sự là ngày hội của toàn dân; tạo điều kiện thuận lợi nhất để Nhân dân thực hiện đầy đủ quyền làm chủ của mình trong việc lựa chọn, giới thiệu, bầu người có đủ đức, đủ tài, xứng đáng đại diện cho Nhân dân tại Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp. UBND thị xã yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị hành chính, sự nghiệp, lực lượng vũ trang, doanh nghiệp, các cơ quan, đơn vị khác trên địa bàn thị xã, Chủ tịch UBND các xã, phường lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ sau: (1) Nghiêm túc quán triệt và tổ chức thực hiện Chỉ thị số 45-CT/TW của Bộ Chính trị; Chỉ thị số 02/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ; Chỉ thị số 02-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Chỉ thị  số 01/CT-UBND của UBND tỉnh Điện Biên và Chỉ thị số 06-CT/TU của Thị ủy Mường Lay. Nghiên cứu nắm vững quan điểm chỉ đạo, nội dung cơ bản hướng dẫn của Trung ương, tỉnh, thị xã để tổ chức thực hiện trong suốt quá trình tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng thời phối hợp đẩy mạnh công tác phổ biến, quán triệt những nội dung cơ bản của Luật Tổ chức Quốc hội số 57/2014/QH13, được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 65/2020/QH14; Luật Tổ chức Chính phủ số 76/2015/QH13, được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 47/2019/QH14; Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13, được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 47/2019/QH14; Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân số 85/2015/QH13 để cán bộ, đảng viên, cử tri và Nhân dân nhận thức rõ về vị trí, vai trò của Quốc hội, Hội đồng nhân dân, của  đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp; về ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử; quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của Nhân dân trong việc xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân và vì Nhân dân; từ đó phát huy tinh thần yêu nước, tinh thần tự giác, trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên và toàn thể Nhân dân, cử tri trên địa bàn thị xã hăng hái tham gia, để cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 thắng lợi, thành công tốt đẹp. (2) Xây dựng kế hoạch đẩy mạnh công tác tuyên truyền theo từng đợt, tập trung tuyên truyền sâu rộng bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng, phù hợp với từng cơ quan, đơn vị, địa bàn về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; kế hoạch tuyên truyền của các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, phường phải được ban hành kịp thời, thống nhất, sát với tình hình thực tế, khả thi trong thực hiện. (3) Căn cứ các quy định của pháp luật và kế hoạch tổ chức bầu cử của Ủy ban bầu cử thị xã và hướng dẫn của Trung ương, tỉnh, thị xã, các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị triển khai xây dựng kế hoạch tổ chức cuộc bầu cử đảm bảo theo quy định của pháp luật, đảm bảo mục đích, yêu cầu đề ra, đúng tiến độ về thời gian. Chỉ đạo chuẩn bị tốt các điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật, phương tiện, kinh phí phục vụ cho cuộc bầu cử đầy đủ, thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm. (4) Ủy ban bầu cử thị xã, các Tiểu ban giúp việc của Ủy ban bầu cử thị xã, các cơ quan giúp việc của Ủy ban bầu cử cấp thị, cấp xã theo chức năng, nhiệm vụ có trách nhiệm tổ chức thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn thị xã, chỉ đạo và hướng dẫn thực hiện công tác bầu cử đại biểu HĐND cấp xã, phường nhiệm kỳ 2021-2026 theo quy định pháp luật, hướng dẫn của Hội đồng bầu cử quốc gia và các cơ quan hữu quan Trung ương và của tỉnh.

    UBND thị xã giao nhiệm vụ cụ thể cho các cơ quan, đơn vị: (1) Công an thị xã, Ban Chỉ huy quân sự thị xã, UBND các xã, phường xây dựng kế hoạch, phương án phối hợp chặt chẽ triển khai lực lượng đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; ngăn chặn kịp thời mọi hành vi lợi dụng dân chủ, vi phạm pháp luật về bầu cử; đấu tranh, ngăn chặn kịp thời mọi luận điệu xuyên tạc, âm mưu phá hoại cuộc bầu cử, lợi dụng bầu cử để gây rối; xây dựng phương án bảo đảm cuộc bầu cử tiến hành liên tục, không bị gián đoạn. Kiểm soát tốt việc người dân ra vào trên địa bàn để thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo tinh thần Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 05/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ. (2) Ban Tổ chức và Nội vụ là cơ quan Thường trực về công tác bầu cử, có trách nhiệm tham mưu giúp Thị ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân thị xã, Ủy ban nhân dân thị xã, Ủy ban bầu cử thị xã ban hành kế hoạch tổ chức cuộc bầu cử; hướng dẫn các cơ quan, đơn vị hành chính, sự nghiệp thực hiện công tác bầu cử theo quy định của pháp luật và Kế hoạch của Ủy ban bầu cử thị xã. Hướng dẫn, bình xét, tổng hợp và trình cấp có thẩm quyền biểu dương, khen thưởng cho tập thể, cá nhân thực hiện tốt công tác bầu cử. (3) Phòng Tài chính - Kế hoạch thị xã tham mưu cho UBND thị xã bố trí kinh phí đầy đủ, kịp thời cho cuộc bầu cử, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị lập dự toán, theo dõi sử dụng và quyết toán kinh phí bầu cử đúng mục đích, đúng chế độ chính sách, tiết kiệm, hiệu quả. (4) Phòng Văn hóa và Thông tin thị xã tham mưu cho UBND thị xã kế hoạch tổ chức các hoạt động tuyên truyền cuộc bầu cử phù hợp với các bước của cuộc bầu cử, bám sát kế hoạch của Ủy ban bầu cử thị xã. Tăng cường công tác kiểm tra, nắm chắc tình hình để tham mưu cho UBND thị xã ngăn chặn kịp thời những thông tin mang tính chất xuyên tạc, lợi dụng, kích động ảnh hưởng đến cuộc bầu cử. (5) Trung tâm Văn hóa - Truyền thanh - Truyền hình thị xã tổ chức các hoạt động tuyên truyền về ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử; quyền ứng cử, quyền bầu cử của công dân theo quy định của pháp luật và các nội dung cơ bản của Luật Tổ chức Quốc hội, Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương. (6) Chi cục Thống kê thị xã cung cấp số liệu về dân số toàn thị xã tính đến 31/12/2020 chia theo đơn vị hành chính cấp xã, chia theo giới tính, thành phần dân tộc để làm căn cứ xây dựng cơ cấu, thành phần và số lượng đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp được bầu; cung cấp số liệu cử tri toàn thị xã dự kiến tính đến 23/5/2021 (người từ đủ 18 tuổi trở lên) để xây dựng phương án chuẩn bị cơ sở vật chất cho cuộc bầu cử. (7) Phòng Y tế, Trung tâm Y tế thị xã chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thường xuyên theo dõi tình hình, tiếp tục thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp phòng chống đại dịch Covid-19; chủ động xây dựng các phương án nhằm kịp thời ứng phó với những tình huống dịch bệnh có thể xảy ra ở một số khu vực trong thời gian chuẩn bị và tổ chức bầu cử. (8) Phòng Quản lý đô thi, Chi nhánh điện Mường Chà - Mường Lay, Trung tâm Viễn thông 4 theo chức năng, nhiệm vụ xây dựng kế hoạch, phương án cụ thể đảm bảo giao thông vệ sinh môi trường, an toàn lưới điện, thông tin liên lạc trong suốt quá trình chuẩn bị, tổ chức cuộc bầu cử, đặc biệt là trước, trong và sau ngày bầu cử 23/5/2021. (9) Phòng Kinh tế thị xã chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng phương án chủ động đối phó với những tình huống thiên tai có thể xảy ra trong thời gian chuẩn bị và tổ chức bầu cử, bảo đảm cho cuộc bầu cử tiến hành liên tục, không bị gián đoạn. (10) Ủy ban Kiểm tra - Thanh tra thị xã chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan hướng dẫn việc kê khai tài sản đối với người tham gia ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 theo quy định; chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tập trung giải quyết kịp thời, đúng pháp luật các khiếu nại, tố cáo của công dân trước, trong và sau bầu cử.

    UBND thị xã yêu cầu UBND các xã, phường trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn được giao tổ chức cuộc bầu đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 theo đúng quy định pháp luật, chỉ đạo của Thị ủy, kế hoạch của Ủy ban bầu cử thị xã, hướng dẫn của Trung ương, tỉnh, thị xã; xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện công tác bầu cử của địa phương mình; chuẩn bị tốt các điều kiện cơ sở vật chất phục vụ cho cuộc bầu cử; chủ động nắm tình hình, diễn biến của cuộc bầu cử; nắm bắt tâm tư nguyện vọng của Nhân dân, xử lý kịp thời những vướng mắc, phát sinh trong quá trình tổ chức thực hiện. Tăng cường các hoạt động giám sát, kiểm tra cơ sở. Tuyên truyền, vận động cử tri tham gia bầu cử đầy đủ, đạt tỷ lệ cao, bầu đúng, bầu đủ theo số lượng cơ cấu, thành phần đại biểu. Chủ động phối hợp với Thường trực Hội đồng nhân dân cùng cấp, các đơn vị liên quan trong việc giám sát, kiểm tra và thực hiện công tác bầu cử. Chỉ đạo các cơ quan quân đội, công an, y tế thuộc địa bàn quản lý xây dựng kế hoạch, biện pháp cụ thể nhằm giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn và tại các địa điểm bỏ phiếu; thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 05/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phòng, chống dịch bệnh Covid-19, đặc biệt là tại các địa điểm tổ chức sự kiện, học tập, nơi đông người và tại các địa điểm bỏ phiếu; bảo đảm cho cuộc bầu cử được diễn ra an toàn, đúng pháp luật; xây dựng phương án dự phòng bảo đảm cuộc bầu cử được tiến hành liên tục, không bị gián đoạn. Chủ tịch UBND các xã, phường chịu trách nhiệm trước UBND thị xã, Chủ tịch UBND thị xã về công tác chỉ đạo tổ chức, thực hiện cuộc bầu cử theo quy định của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp; hướng dẫn của Trung ương, tỉnh, thị xã./.

  • Tác giả: T_VC