Chào mừng quý bạn đọc đến với Trang thông tin điện tử thị xã Mường Lay
 • Mường Lay triển khai thực hiện Nghị quyết của Thị ủy, HĐND thị xã khóa XIV về phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh năm 2021
 • Thời gian đăng: 15/01/2021 08:56:49 PM
 • Sáng ngày 14-01-2021, UBND thị xã đã tổ chức hội nghị triển khai thực hiện Nghị quyết của Thị ủy, HĐND thị xã khóa XIV về phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh năm 2021, đến dự có - đồng chí Vũ Duy Luân, Phó Bí thư TT Thị ủy - Chủ tịch HĐND thị xã, đồng chí Nguyễn Đình Kiên, ủy viên BTV thị ủy - Phó Chủ tịch HĐND thị xã cùng đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, Đảng ủy HĐND - UBND các xã, phường. Đồng chí Vũ Xuân Linh, Phó Bí thư thị ủy - Chủ tịch UBND thị xã chủ trì hội nghị.
 • Năm 2020 là năm cuối thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2016-2020 là năm thị xã Mường Lay diễn ra nhiều sự kiện chính trị quan trọng. Mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, dịch bệnh Covid-19, song được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; sự phối hợp, tạo điều kiện giúp đỡ của các sở, ban ngành tỉnh, sự chỉ đạo sát sao của Thị ủy, UBND thị xã đã tập trung chỉ đạo, điều hành, thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh; kết quả đạt được thể hiện trên các lĩnh vực: Đã thực hiện đạt được được mục tiêu kép” vừa phòng chống, kiểm soát tốt dịch Covid-19; vừa đảm bảo phát triển kinh tế - xã hội; Hoạt động thương mại, dịch vụ phát triển ổn định, Tổng thu ngân sách nhà nước năm 2020 đạt 112,5% dự toán tỉnh và Nghị quyết HĐND thị xã giao. Thu nội địa đạt 106,7% dự toán tỉnh và thị xã giao;  Công tác giáo dục có nhiều đổi mới; Các chính sách an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời, đúng quy định,...Tình hình an ninh chính trị trên địa bàn được giữ vững và ổn định.

  Năm 2021 là năm có ý nghĩa rất quan trọng, là năm đầu thực hiện Kế hoạch 5 năm 2021-2025, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Việc thực hiện thành công kế hoạch năm 2021 có ý nghĩa rất quan trọng quyết định đến việc thực hiện mục tiêu của cả giai đoạn 2021-2025. Để cụ thể hóa các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội vào điều kiện thực tế địa phương, thực hiện thắng lợi Nghi quyết của Thị ủy, Nghị quyết HĐND tại kỳ họp thứ 12 HĐND thị xã khóa XIV, UBND thị xã xác định mục tiêu tổng quátnăm 2021 là đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tập trung huy động mọi nguồn lực, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để thúc đẩy kinh tế phát triển nhanh và bền vững, trọng tâm là triển khai các dự án trọng điểm có sức lan tỏa lớn làm tiền đề tạo bước phát triển đột phá về triển kinh tế, xã hội giai đoạn 2021 - 2025; thực hiện quyết liệt công tác cải cách hành chính; nâng cao hiệu quả thực hiện công tác giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội; đổi mới toàn diện, nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả hoạt động, quản lý, điều hành của chính quyền các cấp, các ngành; phát huy sức mạnh đoàn kết các dân tộc; kiểm soát và xử lý kịp thời không để dịch bệnh lớn xảy ra; chuẩn bị và thực hiện tốt công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; ổn định chính trị, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội. Thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí, tăng cường phòng chống tham nhũng”. UBND thị xã đề ra một số chỉ tiêu, kế hoạch trọng tâm cho năm 2021 như đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quảng bá, hợp tác phát triển du lịch trong và ngoài tỉnh với những nội dung cụ thể phù hợp với tình hình địa phương; cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thu hút các nguồn lực đầu tư.Thực hiện tốt công tác quản lý quy hoạch, quản lý xây dựng, công tác quản lý trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông, tăng cường công tác quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản, bảo vệ môi trường. Thu thuế đảm bảo thu đúng, thu đủ, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch giao; tăng cường kiểm soát chi ngân sách đảm bảo thực hiện nghiêm Luật Ngân sách Nhà nước; bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe của Nhân dân; phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Triển khai đồng bộ các chính sách bảo đảm an sinh xã hội, bảo trợ xã hội, giảm nghèo bền vững, dạy nghề, giải quyết việc làm, trợ giúp pháp lý. Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực hiệu quả của bộ máy hành chính nhà nước, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, chỉ đạo, điều hành. Tập trung chỉ đạo chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; tổ chức thành công kỷ niệm 50 năm ngày thành lập thị xã và Đảng bộ thị xã Mường Lay (1971 - 2021); Xây dựng đề án mở rộng địa giới hành chính thị xã trình cấp có thẩm quyền xem xét phê duyệt.

  Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Vũ Duy Luân, Phó Bí thư TT Thị ủy - Chủ tịch HĐND thị xã nhấn mạnh: Nhằm đưa ra các giải pháp chỉ đạo, điều hành triển khai thực hiện tốt nghị quyết của Đảng bộ, HĐND thị xã về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh trong năm 2021, các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, phường cần chú trọng đến một số vấn đề liên quan đến kế hoạch, định hướng phát triển, thực hiện nhiệm vụ của ngành, đơn vị mình. Trong đó tập trung triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh năm 2021, đặc biệt quan tâm đến lĩnh vực tái cơ cấu nông nghiệp, chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, phát triển thương mại, dịch vụ, du lịch theo định hướng Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ XIV đã xác định. UBND thị xã chỉ đạo các xã, phường, cơ quan, đơn vị, nhất là người đứng đầu cần trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo khẩn trương xây dựng chương trình, kế hoạch, trong đó xác định rõ từng mục tiêu, nhiệm vụ, tiến độ thực hiện cụ thể để tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao ngay từ đầu năm. Chú trọng công tác dự báo, nắm tình hình để tập trung chỉ đạo, điều hành quyết liệt, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp phù hợp với điều kiện của địa phương, đơn vị. Đồng chí cũng yêu cầu đội ngũ cán bộ, đảng viên, trước hết là đội ngũ cán bộ chủ chốt phải gương mẫu, tâm huyết với công việc, năng động, sáng tạo, hành động quyết tâm, bám sát cơ sở, tạo chuyển biến về chất lượng, hiệu quả công việc được giao. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao kỷ cương, kỷ luật, đạo đức thi hành công vụ tại các cơ quan, đơn vị gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) và Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị.

   

 • Tác giả: Thu Hường