Chào mừng quý bạn đọc đến với Trang thông tin điện tử thị xã Mường Lay
 • Thị ủy Mường Lay thực hiện các quy trình giới thiệu nhân sự để kiện toàn chức danh Phó chủ tịch UBND thị xã
 • Thời gian đăng: 29/01/2021 04:15:32 PM
 • Thị ủy Mường Lay vừa tổ chức Hội nghị để triển khai các bước kiện toàn, bổ sung chức danh Phó Chủ tịch UBND thị xã nhiệm kỳ 2016-2021. Việc kiện toàn bổ sung chức danh Phó Chủ tịch UBND thị xã nhiệm kỳ 2016 - 2021 nhằm bảo đảm đủ số lượng, cơ cấu để lãnh đạo thực hiện thành công nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng của thị xã trong tình hình mới.
 • Thực hiện quy trình kiện toàn chức danh Phó Chủ tịch UBND thị xã nhiệm kỳ 2016 - 2021, tại hội nghị Ban Thường vụ Thị ủy lần 1 (bước 1 của quy trình), căn cứ vị trí chức danh khuyết thiếu, yêu cầu nhiệm vụ, nguồn cán bộ trong quy hoạch và tiêu chuẩn, điều kiện chức danh Phó Chủ tịch UBND thị xã, các đại biểu đã thảo luận về cơ cấu, tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình giới thiệu nhân sự.

  Tại hội nghị Ban Chấp hành (bước 2 của quy trình) các đại biểu đã thảo luận, thống nhất về cơ cấu, tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình giới thiệu nhân sự, danh sách nhân sự và tiến hành giới thiệu nhân sự bằng phiếu kín. Căn cứ vào cơ cấu, tiêu chuẩn, điều kiện, yêu cầu nhiệm vụ và khả năng đáp ứng của cán bộ; trên cơ sở kết quả giới thiệu nhân sự của hội nghị Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thị ủy họp lần 2 (bước 3 của quy trình) thảo luận và giới thiệu nhân sự bằng phiếu kín. Bước 4 của quy trình, tại hội nghị cán bộ chủ chốt các đại biểu đã trao đổi, thảo luận về cơ cấu, tiêu chuẩn, điều kiện và khả năng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của cán bộ; nghe thông báo danh sách nhân sự do tập thể Ban Thường vụ Thị ủy giới thiệu ở bước 3; nghe tóm tắt lý lịch, quá trình học tập, công tác, nhận xét, đánh giá ưu, khuyết điểm, mặt mạnh, mặt yếu, triển vọng phát triển của nhân sự và cho ý kiến bằng phiếu về nhân sự. Tại bước 5 của quy trình, Ban Chấp hành Thị ủy đã họp lần 2 thảo luận, nhận xét, đánh giá và biểu quyết nhân sự bằng phiếu kín.

  Kết quả lấy phiếu tín nhiệm qua thực hiện quy trình 5 bước của công tác cán bộ sẽ là căn cứ để BTV Thị ủy thực hiện quy trình nhân sự và báo cáo Thường trực tỉnh ủy, Ban thường vụ Tỉnh ủy theo quy định. Trên cơ sở Thông báo số 96/TB-TU ngày 20/1/2021 của Tỉnh ủy Điện Biên về công tác cán bộ, thị xã Mường Lay sẽ kiện toàn 1 đồng chí Phó chủ tịch UBND thị xã  nhiệm kỳ 2016-2021 phụ trách lĩnh vực kinh tế, kỹ thuật./.

   

 • Tác giả: Thu Hường